0

Egzamin TOEFL

1. Czym jest egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) jest testem komputerowym sprawdzającym umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Egzamin jest organizowany przez ETS (Educational Testing Service). Egzamin ten występuje w kilku różnych wersjach w zależności od tego pod jakim kątem oceniana jest znajomość języka angielskiego.

2. Dlaczego warto zdać egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL jest najbardziej popularnym egzaminem na świecie. Od 1964 roku do egzaminu przystępowano ponad 20 milionów razy. Egzamin jest przeprowadzany w ponad 180 krajach, co czyni go najbardziej dostępnym egzaminem na świecie.

Egzamin TOEFL jest jednocześnie najbardziej uznawanym egzaminem na świecie. Obecnie egzamin TOEFL jest honorowany w 110 krajach na całym świecie przez ponad 5000 uczelni, uniwersytetów i agencji licencyjnych.

3. Z czego składa się egzamin TOEFL?

Czytanie – sprawdza umiejętność czytania tekstów akademickich

3 – 5 fragmentów z podręczników akademickich (ok. 700 słów) [od 12-14 pytań do każdego tekstu] przykładowe typy zadań: zadania typu jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i uzupełnianie tekstu brakującymi zdaniami
istnieje możliwość sprawdzenia znaczenia słówek występujących w czytanych tekstach poprzez zaznaczenie danego słowa

Słuchanie - sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu wykładów akademickich i konwersacji na tematy ogólne

4-6 fragmentów wykładów [3-5 minut każdy, 6 pytań do każdego fragmentu] 2-3 konwersacje [3 minuty każda, 5 pytań każda] przykładowe typy zadań: zadania typu jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, numerowanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności, przypisanie odpowiedniej informacji dotyczącej tekstu do odpowiedniej kategorii w tabelce
dozwolone jest robienie notatek w trakcie egzaminu

Pisanie - składa się z 2 zadań sprawdzających umiejętność wypowiedzi pisemnej w kontekście akademickim:

1 zadanie typu integrated task, które wymaga napisanie czegoś na podstawie tego, co słyszymy lub czytamy (20 minut)
1 zadanie typu independent task, w którym należy wyrazić opinię na dany temat (30 minut)
w tej części ocenie podlegają m.in. takie elementy wypowiedzi jak: umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli, logiczne i uporządkowane przedstawienie opisywanych treści, jak również poprawne użycie słownictwa i gramatyki

Mówienie - składa się z 6 zadań, sprawdzających umiejętność komunikowania się w środowisku akademickim

2 zadania typu independent task, które wymagają wyrażenia opinii na tematy ogólne
4 zadania typu integrated task, które wymagają wypowiedzenia się w oparciu o to, co usłyszymy bądź przeczytamy
na każde z nich jest przeznaczone max. 30 sekund na przygotowanie i do jednej minuty na odpowiedź
w tej części kandydaci oceniani są pod względem: zrozumienia polecenia i wypowiadania się na temat, jasności i płynności wypowiedzi i umiejętności udzielenia odpowiedzi w sposób zrozumiały i precyzyjny
internetowa forma egzaminu nie pozwala na bezpośrednią interakcję z osobą egzaminującą; kandydaci otrzymują polecenia przez słuchawki i udzielają odpowiedzi przez mikrofon; odpowiedzi są nagrywane cyfrowo i przesyłane do ośrodka ETS (Online Scoring Network), gdzie są oceniane przez egzaminatorów
Przykładowy egzamin TOEFL jest dostępny na stronie www.ets.org/toefl

4. Gdzie można zapisać się na egzamin TOEFL?

Egzamin odbywa się w akredytowanych ośrodkach ETS. Obecnie w Polsce mamy 4 takie ośrodki: w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Rejestracja na egzamin TOEFL odbywa się za pomocą Internetu na stronie:www.ets.org/toefl, na której można sprawdzić aktualne informacje dotyczące terminów egzaminów.

5. Terminy egzaminów TOEFL

Co roku odbywa się 30-40 sesji egzaminu w zależności od ilości zdających i możliwości ośrodków egzaminacyjnych.

6. Ile kosztuje egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL kosztuje 155 USD.

7. Wyniki

Wyniki egzaminu będą dostępne w przeciągu 15 dni roboczych od dnia przystąpienia do egzaminu. Wyniki można będzie sprawdzić w internecie, jak również zostaną one przesłane drogą mailową. Uczelnie i szkoły wyższe również będą mogły sprawdzić wyniki egzaminu kandydatów w internecie.

Zdający otrzymują zarówno wyniki poszczególnych części egzaminu (w skali od 0-30 punktó), jak i wynik całościowy egzaminu (w skali od 0-120 punktów). Dodatkowo osoby przystępujące do egzaminu otrzymają raport z informacją zwrotną pozwalający lepiej zrozumieć, co znaczy dany wynik egzaminu.

Osoby przystępujące do egzaminu z myślą o konkretnej uczelni bądź instytucji, która wymaga przedstawienia wyników z egzaminu TOEFL powinny dokładnie sprawdzić jaka ilość punktów jest honorowana przez daną instytucję. Ilość punktów, którą uważa się za wystarczającą, aby zostać przyjętym np. na studia za granicą jest ustalana indywidualnie przez poszczególne uczelnie, które czasami różnicują także swoje wymagania jeśli chodzi o poszczególne umiejętności językowe. Najczęściej wymagają nieco wyższego wyniku ze sprawności mówienia i pisania niż z pozostałych części egzaminu.

8. Jak długo ważny jest egzamin TOEFL?

Wyniki z egzaminu TOEFL są ważne przez okres dwóch lat